By using this website, you agree to the terms and conditions set out here. To comply with these terms and conditions of access and use of the website and agree not to perform any actions that impede the use by other users or interfere with the security of this website, and will never not use anyone else’s login. If you believe that the use of the website by a user is contrary to these terms and conditions of access to and use of the website, or violates your rights, you may report this to the site administrator, being bvba BANNAN at the address below.
The following sales conditions apply to the sale of all items found on the Bannan webshop and these sales conditions apply to the sale of all items found on the Bannan webshop. VALDA, Bannan, BoozMooz and all its brands/games of BANNAN BVBA, established at Heiveldstraat, 310, 9030 Gent BTW/KBO/ EORI BE0656992480, info@bannan.be or prefer use the contact form on the website for all Questions, complaints or suggestions.
Orders from the purchaser are binding on the day of the written confirmation of the order by the seller, via email. Changes to order are not binding, unless expressly confirmed by the seller.
All prices are indicated in EURO, the payments are therefore always carried out in euro.
The prices quoted are inclusive of VAT but exclude shipping and other costs. The products are sold at the prevailing price at the time of the order. BVBA BANNAN has the right to change the indicated price at any time and unannounced. All prices on the website and shops are subject to printing and typing errors, therefore no liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. BANNAN may also correct input errors on the website without the right to compensation for the purchaser. The order directly entered by the customer into our online ordering system Ecwid.
Payment is done through Visa, Master card or Bank contact/Mister Cash, the payments are certified by MultiSafepay. MultiSafepay is one of the market leaders in Europe regarding online payment transactions. For more information about MultiSafepay contact www.multisafepay.com, who can further accompany you in your online sales projects. When paying, you will be redirected directly to the platform of MultiSafepay, where your financial data is processed in all security. Your financial data remains invisible to BANNAN. BANNAN receives only the result of the operation.
When ordering our products or accepting the delivery of products, you are bound by and accept these Terms of sale. The fact that the customer has not received these conditions in his mother tongue does not relieve him/her of their application. BANNAN reserves the right to amend these Terms of sale without prior notice, in its sole discretion. An order will be confirmed as soon as possible by e-mail. BANNAN may not be held responsible if the financial institution refuses the payment for any reason. In case of force majeure, BANNAN may not be held responsible for loss, damage, delay or non-performance of the liabilities. An order must always be done by your parents or your legal representative, if you are still a minor, you may not place your order.
The legal right of return applies to the purchases of the consumer, however a sold item cannot be
taken back if the packaging foil has been removed or the seal is broken from the packaging of the product. You can decide to buy the product and return it at your own expense within fourteen calendar days after the day of delivery. We request that you first report the use of the return via the contact form on the website. You must have the products completely, in intact condition and in the original packaging, with all the supplied documents, and as such perfectly re-marketable, indicating your name, address and account number. BANNAN BVBA will reimburse you within the month after receiving and checking the state of all products. The price of the goods purchased, for which you if withdrawal, will be refunded within thirty days following your withdrawal, insofar as you have returned the products in the meantime and were in the original condition received at Bannan.
However, BANNAN may refuse or reimburse the returned products if the products have been damaged by the buyer by stains, cracks, etc. or if the game is clearly played. For practical reasons, the number of items that can be ordered is limited per purchase. If you wish to order more products on top of this limit, please contact us via the contact form.
Bannan BVBA adheres to the legal conditions regarding privacy. The processing of personal data within Bannan BVBA is governed by Belgian law. The purchase of our products and/or the use of our services including our websites implies your consent to use your data within the necessary elements for the sale and purchase of our products. This policy may be adjusted from time to time. The changes automatically take effect after publication on the website of Bannan.be, Valdagame.com and Boozmooz.be.
All images, pictures, drawings and concepts on the website and webshop of Bannan are copyrighted. Any copying, distribution or use thereof is not permitted without express written permission.
Bannan can never be held liable, unless in case of intentional or gross errors of her or her appointed or Bannan can never be held liable, unless in case of deliberate or gross errors of herself or of her appointed or last-minute enthusiasts. This agreement applies the Belgian law. Any disputes will be submitted to the competent courts in Ghent.

NL:
Door het gebruik van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden .
Deze algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website na te leven, geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van deze website verstoren, Geen gebruik te maken van iemand anders log in.
Indien u meent dat het gebruik van de website door een gebruiker strijdig is met deze algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website, dan wel uw rechten schendt, kan u dit rapporteren aan de beheerder van de site, zijnde bvba BANNAN op onderstaand adres.
De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen terug te vinden op de webshop van Bannan bvba sites. VALDA, Bannan, Booz Mooz zijn merken/spellen van bvba BANNAN, die gevestigd is te Heiveldstraat, 310, 9030 Gent BTW/KBO/EORI BE0656992480 info@bannan.be of gebruik het contact formulier op de website voor alle vragen, klachten of suggesties. Bestellingen van de koper zijn bindend op het moment van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, via email. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper. Alle prijzen zijn aangeduid in EURO, de betalingen warden dan ook steeds uitgevoerd in euro. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendings- en andere kosten. De producten warden verkocht tegen de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling.
Bvba BANNAN heeft het recht de aangeduide prijs op elk moment en onaangekondigd te wijzigen.
Alie prijzen op de webwinkels zijn eender voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. BANNAN kan tevens invoerfouten op de website corrigeren zonder recht op schadevergoeding voor de koper.
De bestelling di ent door de klant ingevoerd te warden i n ons online bestelsysteem Ecwid.
Betaling gebeurt door middel van Visa-, Masterkaart of Bankcontact/Mister Cash
De betalingen warden gecertificeerd door MultiSafepay. MultiSafepay is een van de marktleiders in Europa betreft online betalingsverkeer. Voor meer informatie over MultiSafepay contacteer ww.multisafepay.com, die verder kan begeleiden in uw online verkoop projecten. Bij betaling wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar het platform van MultiSafepay, waar uw financiële gegevens in alle veiligheid warden verwerkt. Uw financiële gegevens blijven voor BANNAN onzichtbaar. BANNAN ontvangt slechts het resultaat van de verrichting. Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden.
Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. BANNAN behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken. Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd warden per e-mail.
BANNAN kan niet verantwoordelijk geacht warden indien de financiële instelling om een of andere reden de betaling weigert. In geval van overmacht kan BANNAN niet verantwoordelijk geacht warden voor verlies, schade, oponthoud of niet uitvoeren van de verplichtingen. Een bestelling moet steeds gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger, indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Bij aankopen van de consument, kan een verkocht artikel niet warden teruggenomen indien de verpakkingsfolie is verwijderd of de zegel is gebroken van de verpakking van het product. Wij verzoeken u buij het retourneren, eerst te melden via het contactformulier op de website. U moet de producten volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig perfect her-verkoopbaar, met vermelding van uw naam, adres en rekening nummer. BANNAN bvba zal u terugbetalen binnen de maand na ontvangst en controle van de staat van alle producten. De prijs van de aangekochte goederen, waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op uw herroeping, voor zover u de producten ondertussen heeft teruggezonden en deze in oorspronkelijke staat werden ontvangen door Bannan.
BANNAN kan evenwel de teruggezonden producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd door vlekken, scheuren, etc. of indien het spel duidelijk gespeeld is. Om praktische redenen warden het aantal artikelen dat kan besteld warden per aankoop beperkt. indien u meerder producten wenst te bestellen bovenop deze limiet, gelieve contact met ons op te nemen via het contactformulier.
Bannan bvba houdt zich aan de wettelijke voorwaarden betreffende privacy. De verwerking van de persoonsgegevens binnen Bannan bvba is onderworpen aan het Belgisch recht.
De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in om uw gegevens te gebruiken binnen de noodzakelijke elementen voor de verkoop en aankoop van onze producten. Dit beleid kan van tijd tot tijd kan warden aangepast. De wijzigingen warden automatisch van kracht na publicatie op de website van Bannan.be, Valdagame.com en Boozmooz.be
Alie afbeeldingen, foto’s, tekeningen en concepten op de website en webshop van Bannan vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn eender geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Bannan kan nooit aansprakelijk gesteld warden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelde of Bannan kan nooit aansprakelijk gesteld warden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelde of lasthebbers. Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen warden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent.